Kaushik Viswanath

Kaushik Viswanath

2.5K Followers

Previously: Creators & Marker @Medium and business books at Penguin Random House.